Към Начало

Провеждане на процедура за избор на доставчици по проект „Utest IT”
16.10.2019 г.

Във връзка с проект „Utest IT”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.024-0092-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, бенефициентът Ю ЕКС

ТЕСТ EООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СОФТУЕР И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ” с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 „Многокомпонентна система за проследяване на погледа, 1 бр.”, за доставка на Многокомпонентна система за проследяване на погледа, 1 бр.
  • Обособена позиция 2 „Софтуер за провеждане, анализ и обработка на автоматизирани дистанционни немодерирани тестове за ползваемост, 1 бр.“, за доставка на Софтуер за провеждане, анализ и обработка на автоматизирани дистанционни немодерирани тестове за ползваемост, 1 бр.

Всички желаещи могат да подадат своите предложения съобразно изискванията и условията на процедурата, разписани подробно в приложената по-долу Документация за информация и кандидатстване.
Дата на публикуване на настоящата покана: 16.10.2019 г.
Срок за подаване на оферти: 25.10.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Документация за информация и кандидатстване, PDF ( 697 KB )

 

Към всички новини и събития