28.06.2019 г.
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ Ю Екс

Тест EООД провежда конкурс за две работни места анкетьори в изследванията.

 

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България:

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден 2 лица за длъжността: АНКЕТЬОР В ИЗСЛЕДВАНИЯ
Описание на задълженията:
– Пряко ще извършва планиране, провеждане и анализ на резултати от UX тестове.
– Ще спазва правилата за безопасна работа и въведените инструкции за работа при максимална ресурсна ефективност и екологосъобразно поведение в компанията.
– Изпълнение на други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 4227-0002 “Анкетьор в изследвания”.
Изисквания и компетентности:
– Образование, сходно на позицията и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на обявената по проекта позиция;
– Много добри организационни умения;
– Инициативност и умение за приоритизация на задачи;
Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда. Място на изпълнение: гр. Пазарджик. Срок на изпълнение 10 календарни месеца.
Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Можете да кандидатствате като изпратите автобиография на имейл до Ю ЕКС ТЕСТ EООД или през www.jobtiger.bg.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

 

Към всички новини и събития