05.07.2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търси изпълнител по следното обявление:

  • Предоставяне на наем на работно помещение, 1 бр.

Всички заинтересовани лица могат да отправят своите запитвания и да подадат своето предложение на имейл uxtestbg@gmail.com до 18:00 часа на 15.07.2019 г.

Всички оферти ще бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

 

Към всички новини и събития