Към Начало

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ПО ПРОЕКТ „UTEST IT”  

02.12.2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ Ю Екс Тест EООД провежда конкурс за едно работно място за Оператор, въвеждане на данни.

 

 

Провеждане на процедура за избор на доставчици по проект „Utest IT”
16.10.2019 г.

Във връзка с проект „Utest IT”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.024-0092-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, бенефициентът Ю ЕКС ТЕСТ EООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СОФТУЕР И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ” с две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 „Многокомпонентна система за проследяване на погледа, 1 бр.”, за доставка на Многокомпонентна система за проследяване на погледа, 1 бр.
  • Обособена позиция 2 „Софтуер за провеждане, анализ и обработка на автоматизирани дистанционни немодерирани тестове за ползваемост, 1 бр.“, за доставка на Софтуер за провеждане, анализ и обработка на автоматизирани дистанционни немодерирани тестове за ползваемост, 1 бр.

Всички желаещи могат да подадат своите предложения съобразно изискванията и условията на процедурата, разписани подробно в приложената по-долу Документация за информация и кандидатстване.
Дата на публикуване на настоящата покана: 16.10.2019 г.
Срок за подаване на оферти: 25.10.2019 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Документация за информация и кандидатстване, PDF ( 697 KB )

 

Обявление за външна услуга по изготвяне на информационни материали за визуализация по проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“

05.08.2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търси изпълнител по следното обявление:

  • Възлагане на услуга по изготвяне на информационни материали за визуализация по проекта, 1 бр.

Обявление за предоставяне на наем на работно помещение в гр. Благоевград по проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“

05.07.2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търси изпълнител по следното обявление:

  • Предоставяне на наем на работно помещение, 1 бр.

 

 

 

Обявление за набиране на анкетьори по проект „Utest IT”

28.06.2019
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ Ю Екс

Тест EООД провежда конкурс за две работни места анкетьори в изследванията.

 

 

 

Две обявления за избор на изпълнители са отворени за подаване на оферти по проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“

17.06.2019 г.

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търсят изпълнители по следните обявления:

  • Възлагане на услуга по изработване на пазарен анализ, 1 бр.
  • Възлагане на услуга по организация за участие в международна конференция, 1 бр.

 

 

Стартира изпълнението на проект „Utest IT”

17.06.2019

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024  „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ Ю ЕКС ТЕСТ EООД

От 13.06.2019 г. Ю ЕКС ТЕСТ EООД започна изпълнението на проект „Utest IT” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0092-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.
Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Към Начало