17.06.2019 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024  „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ Ю ЕКС ТЕСТ EООД

От 13.06.2019 г. Ю ЕКС ТЕСТ EООД започна изпълнението на проект „Utest IT” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0092-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.
Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 250 000.00лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 200 000.00 лв., 80% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проекта е свързана с развитие на капацитета, устойчивостта и конкурентоспособността на новосъздаденото предприятие Ю ЕКС ТЕСТ EООД, което ще развива икономическа дейност в сектор M72.20 “Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществените и хуманитарните науки”, приоритетен за създаване и развитие на нови предприятия съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Фирмата специализира в изследвания и разработки с интердисциплинарен характер в областта на обществените и хуманитарните науки, и по-конкретно в разработката и прилагането на собствена методология за провеждане на тестове за ползваемост (usability tests) и предоставяне на свързаните с това услуги, създадени с принос и грижа за природата, околната среда и общността.
Поставените специфични цели са свързани с формиране на квалифициран работен екип, осигуряване на необходимото специализирано оборудване и софтуер, необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея, осигуряване на работно помещение, осигуряване на външна експертиза за изработването на пазарен анализ, осигуряване на участие в международна конференция за представяне на кандидата и осигуряване на съответните задължителни мерки за информиране и публичност (визуализация) на проекта.
Заложените цели ще се постигнат чрез закупуването на ново технологично оборудване, с релевантни технически и функционални характеристики и организирането на публични събития.
Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Към всички новини и събития