Към Начало

 

02.12.2019 г.

Във връзка с изпълне ние на проект BG16RFOP002-2.024-0092 с наименование „Utest IT“ Ю Екс Тест EООД провежда конкурс за едно работно място за Оператор, въвеждане на данни.

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „Utest IT по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България:

Търсим да назначим на трудов договор на непълен работен ден (4-часова заетост на ден) ОПЕРАТОР, ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Описание на задълженията:

– Ще извършва дейности по въвеждане на резултати от провеждани UX тестове;

– Ще спазва правилата за безопасна работа и въведените инструкции за работа при максимална ресурсна ефективност и екологосъобразно поведение в компанията.

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 4132-1001 “Оператор, въвеждане на данни”

Изисквания и компетентности:

  • Образование, сходно на позицията и/или минимум 2 години професионален опит, сходен на обявената по проекта позиция;
  • Много добри организационни умения;
  • Инициативност и умение за приоритизация на задачи.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда. Място на изпълнение: гр. Благоевград. Срок на изпълнение 12 календарни месеца (6 месеца за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ и 6 месеца след приключване на проекта при запазване на условията  – длъжност, часова заетост, размер на възнаграждение и др.). По обявата могат да кандидатстват и лица с трайни увреждания.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Можете да кандидатствате като изпратите автобиография на имейл до Ю ЕКС ТЕСТ EООД или през www.jobtiger.bg.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

 

Към всички новини и събития