ОБЯВА ЗА ПРОГРАМИСТ, СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Във връзка с изпълнение на проект с наименование „Utest IT по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България:

Търсим да назначим на трудов договор на непълен работен ден (4-часова заетост на ден) ПРОГРАМИСТ, СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 Описание на задълженията:

– Ще извършва анализ, описание на технически изисквания и спецификации за изработка на софтуер за провеждане, анализ и обработка на автоматизирани дистанционни немодерирани тестове за ползваемост.

– Ще комуникира с фирмата, разработчик на софтуера.

– Ще проектира и внедрява специфични инструменти за работа на изследователите.

– Ще спазва правилата за безопасна работа и въведените инструкции за работа при максимална ресурсна ефективност и екологосъобразно поведение в компанията.

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 2514-6001 “Програмист, софтуерни приложения”

Изисквания и компетентности:

  • придобита образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност “Информатика” или сходна специалност
  • професионален опит на подобна позиция: мин. 9 години
  • Много добри организационни умения;
  • Инициативност и умение за приоритизация на задачи.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда. Място на изпълнение: гр. Благоевград. Срок на изпълнение 6 календарни месеца.

Крайният срок за подаване на документи: 13.06.2020 г.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Можете да кандидатствате като изпратите автобиография на имейл до Ю ЕКС ТЕСТ EООД или през www.jobtiger.bg.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Към всички новини и събития